Na podlagi 1., 4., 8 in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1) Ur.l. RS, št. 61/2006, ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A) Ur.l. RS, št. 58/2009 je ustanovni zbor članov Društva rokometne šole Alena Mihalja, dne 19.1.2010 sprejel naslednji statut (statut v nadaljevanju dokumenta).

STATUT DRUŠTVA ROKOMETNE ŠOLE ALENA MIHALJA

(temeljni akt)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Društvo rokometna šola Alena Mihalja (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju športa in rekreacije.

 

2.člen

Ime društva je: Društvo rokometna šola Alena Mihalja
Sedež društva je v Slovenj Gradcu.

 

3.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in samostojno odgovarja za svoje obveznosti do tretjih oseb.

 

4.člen

Društvo ima svoj pečat, ki je pravokotne oblike. Na njem je podoba rokometaša z rokometno žogo, spodaj pa napis DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA ALENA MIHALJA.

 

5.člen

Delovanje društva temelji na načelih javnosti.
Javnost dela društva se zagotavlja na naslednje načine:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski ali na naslovu društva,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

Širšo javnost društvo obvešča na naslednje načine:

 • seje organov društva so javne,
 • na svoje seje vabi predstavnike javnih občil,
 • organizira tiskovne konference,
 • izdaja biltene o društvenih prireditvah,
 • obvešča o svojih prireditvah v sredstvih javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih podatkov o delu društva je odgovoren predsednik upravnega odbora društva.

 

II . CILJI IN DEJAVNOST DRUŠTVA

6.člen

Cilj društva je razvoj in popularizacija rokometa mladih ter kolikor je v moči z vsemi razpoložljivimi sredstvi nuditi podporo pri udejstvovanju vseh članov pri najrazličnejših športih aktivnostih pri zagotovitvi pogojev in pridobitvi opreme za njihovo izvajanje.

 

7.člen

Dejavnosti društva so:

 • vzpodbujanje igranja rokometa,
 • sodelovanje na raznih tekmovanjih doma in v tujini,
 • organizacija vadbe, turnirjev, tekmovanj, športnih kampov in ostalih športno rekreativnih aktivnosti,
 • organizacija družabnih in kulturnih prireditev.
 • sodelovanje z rokometnimi klubi in ostalimi organizacijami,
 • organizacija izobraževalnih ekskurzij po Sloveniji in tujini,
 • sodelovanje z osnovnimi šolami, srednimi šolami, univerzami in ostalimi institucijami na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička.

 

III . ČLANSTVO

8.člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izkaže interes za konkretno delovanje v društvu. Interes se izkaže s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. Če se v društvu včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

9.člen

Pravice članov društva so:

 • dajanje predlogov in pobud organom društva pri njihovem delu in izpolnjevanju nalog,
 • sodelovanje na prireditvah društva,
 • sprejemanje pohval, kritik in nagrad za delo v društvu in dosežene uspehe,
 • voliti in biti izvoljen v organe društva,
 • koriščenje ugodnosti, ki jih društvo nudi svojim članom.

Dolžnosti članov so:

 • sodelovanje pri delu društva in z njegovimi organi,
 • spoštovanje statuta in sklepov organov društva,
 • z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomoči k uresničitvi delovnega programa društva,
 • redno plačevanje članarine.

 

10.člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave;
 • z izbrisom po sklepu upravnega odbora, če član ne plača članarine v celoti;
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije, če je član grobo kršil pravice in obveznosti članov po tem statutu, če zavestno ravna proti interesom društva, če povzroča škodo ali krni njegov ugled ali če je v času članstva v društvu pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

 

IV. ORGANI IN ORAGNIZACIJA DRUŠTVA

11.člen

Organi društva so:

 • ZBOR ČLANOV;
 • UPRAVNI ODBOR;
 • NADZORNI ODBOR;
 • DISCIPLINSKA KOMISIJA.

Mandatna doba vseh organov razen zbora članov je štiri leta. Volitve organov so praviloma tajne.

 

1. ZBOR ČLANOV

12.člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi aktivni člani društva. Zbor članov voli organe društva.

 

13.člen

Zbor članov deluje na sejah, ki so redne, izredne ali korespondenčne.

Redno sejo zbora članov sklicuje predsednik vsaj enkrat v koledarskem letu. Sklic redne sej zbora članov z navedenim dnevnim redom mora biti opravljen vsaj 7 dni pred dnem, za katerega je seja sklicana.

Izredna seja zbora članov se skliče po potrebi in sicer za sklepanje o stvari, za katero je sklicana. Izredno sejo zbora članov skliče predsednik po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj tretjine članov društva. Zahteva mora biti predložena pisno upravnemu odboru. Predsednik upravnega odbora mora sklicati izredno sejo zbora članov najkasneje v roku 14 dni po tem, ko je prejel tako zahtevo pisno. Če predsednik ne skliče izrednega zbora članov v navedenem roku, jo lahko skličejo predlagatelji.
Izredni zbor članov odloča le o zadevi, za katero je bila sklican. Za sklic korespondenčne seje veljajo enaki pogoji, kot za sklic izredne seje.

 

14.člen

Seje zbora članov so javne, prisostvovati jim smejo tudi nečlani, če so zainteresirani sodelovati na seji skupščine, brez pravice odločanja.

 

15.člen

Seja zbora članov je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica ali več članov društva. Če zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, na kar je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj tretjina članov društva.

 

16.člen

Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov.

O razrešitvi organov društva ne morejo glasovati člani teh organov. Način glasovanja določa upravni odbor.

 

17.člen

Seje zbora članov prične predsednik upravnega odbora, ki jo tudi vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov, poleg tega zbor članov imenuje zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
Zbor članov po potrebi imenuje komisijo za volitve in druge delovne organe.

 

18.člen

Naloge zbora članov so:

 • sklepati o dnevnem redu seje,
 • razpravljati in sklepati o delu ter poročilih organov društva,
 • sprejemati delovni program dela društva,
 • sprejemati finančni načrt in zaključni račun,
 • odločati o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora,
 • sprejemati, spreminjati ter dopolnjevati statut in druge splošne akte društva, v kolikor ni s statutom društva drugače določeno,
 • z javnim glasovanjem neposredno voliti in razreševati člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije ter predsednika društva,
 • odločati o disciplinski odgovornosti kot drugostopenjski organ, katerega odločitev je dokončna,
 • določati višino članarine,
 • odločati o prenehanju društva in združevanju društva z drugimi tovrstnimi organizacijami.

19.člen

O delu zbora članov na seji se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar, ter dva overovatelja zapisnika.

 

2. UPRAVNI ODBOR

20.člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno – tehnične zadeve. Je izvršilni organ zbora članov in opravlja naloge, ki mu jih naloži zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov društva.

 

21.člen

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik in osem članov društva. Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva. Na svoji prvi seji člani upravnega odbora med seboj izvolijo podpredsednika društva. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. V primeru izpraznjenih mest v upravnem odboru lahko upravni odbor v svoj sestav imenuje največ dva člana društva.

 

22.člen

Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik društva. Predsednik društva (v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) zastopa društvo pred državnimi organi in drugimi organi, organizacijami ter tretjimi osebami po pooblastilu upravnega odbora.

Predsednik upravnega odbora:

 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • podpisuje akte in sklepe upravnega odbora,
 • skrbi za zakonitost dela in poslovanje društva,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, temi pravili in sklepi organov društva,
 • sporoča spremembe sedeža in naslova pristojnim organom in organizacijam.

23.člen

Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema zboroma članov po smernicah in programu dela sprejetih na zboru članov društva. Upravni odbor se sestaja štiri krat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.

 

24.člen

V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor naslednje naloge:

 • sklicuje zbor članov,
 • pripravlja poročila ter predloge za zbor članov,
 • pripravlja predloge za finančni načrt in zaključni račun,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • sestavlja letni koledar prireditev,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva,
 • imenuje stalne in občasne komisije iz vrst članstva,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva društva,
 • sklepa o sklenitvi pogodb o delu in zaposlitvi ter sklenitvi drugih pogodb,
 • sprejema nove člane društva na podlagi pisnih pristopnih izjav,
 • opravlja tudi druge naloge, za katere ga zadolži zbor članov društva,
 • odloča o spremembah sedeža in naslova.

 

25.člen

Upravni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča najmanj polovica članov upravnega odbora. Sklepi so potrjeni, če zanje glasuje večina navzočih članov upravnega odbora.

 

3. NADZORNI ODBOR

26.člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani društva, brez funkcije v ostalih organih društva. Člani odbora izvolijo predsednika izmed sebe. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

 

27.člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo društva in njegovih organov ter nadzira:

 • finančno in materialno poslovanje društva,
 • izvajanje statuta in drugih aktov društva,
 • izvajanje sklepov organov društva,
 • izpolnjevanje dolžnosti članov in organov društva,
 • odgovorno in smotrno uporabo sredstev društva,
 • uresničevanje in varstvo pravic članov in organov društva,
 • poda oceno ali so bili presežki nad odhodki porabljeni za delovanje društva.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov društva in mu mora v pisni obliki poročati najmanj enkrat v koledarskem letu.

 

4. DISCIPLINSKA KOMISIJA

28.člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani društva, ki jih imenuje občni zbor društva z večino glasov navzočih članov, kateremu tudi odgovarjajo za svoje delo.

Člani disciplinske komisije izmed sebe imenujejo predsednika disciplinske komisije.

Naloge disciplinske komisije so:

 • voditi disciplinski postopek zoper člane društva in izrekati kazni po disciplinskem pravilniku,
 • o svojem delu redno poročati zboru članov društva, kateremu hkrati odgovarja za svoje delo.

Disciplinska komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva.

 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

29.člen

Društvo pridobiva za svoje delovanje sredstva iz naslednjih virov:

 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • iz javnih sredstev,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in
 • iz drugih virov.

30.člen

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. O nakupu, prodaji ali odtujitvi premičnin tretjim osebam odloča upravni odbor. O nakupu, prodaji ali odtujitvi nepremičnin pa odloča zbor članov društva.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v višini odobrenega finančnega načrta.

Če društvo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga more porabiti za delovanje društva. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 

31.člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo po veljavnem Zakonu o društvih ter v skladu z računovodskimi standardi za društva. Vodenje finančnega in materialnega poslovanja natančneje ureja Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga sprejme društvo v 90. dneh po vpisu v register društev.

 

32.člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri poslovni banki.

Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik lahko opravlja tudi ostala računovodsko – knjigovodska dela , v kolikor upravni odbor ne odloči drugače.

Delo blagajnika je javno. Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik upravnega odbora društva. Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

 

VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

33.člen

Za disciplinski prekršek člana društva se šteje grobo ne spoštovanje statuta, drugih pravilnikov in sklepov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

 

34.člen

Predlog za ugotovitev disciplinske odgovornosti člana lahko poda katerikoli član društva in ga je disciplinska komisija dolžna vzeti v obravnavanje. O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki članom izreka naslednje ukrepe: opomin, javni opomin in izključitev.

O pritožbi proti ukrepom disciplinske komisije odloča zbor članov društva, ki je drugostopenjski organ disciplinske komisije. Prizadeti se lahko pritoži v roku petnajst dni.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35.člen

Društvo preneha v primerih:

 • na podlagi sklepa zbora članov
 • po samem zakonu
 • pri pripojitvi ali spojitvi dveh društev
 • stečaja ali likvidacije
 • na osnovi sodne prepovedi dela društva

Zakoniti zastopnik društva mora v roku 30 dni po sprejetem sklepu obvestiti pristojni organ o prenehanju delovanja društva. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

Če društvo preneha delovati, se v sklepu o prenehanju delovanja določi po dejavnostih sorodno društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje. Če takega društva ali pravne osebe ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost kjer je sedež društva.

Če društvo ne odloči o prenosu premoženja, pripada po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva lokalni skupnosti kjer je sedež oziroma Rokometni zvezi Slovenije.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 

36.člen

Ta statut je sprejel ustanovni zbor dne 19.1.2010, uporabljati pa se začne z dnem vpisa v register društev. Spremembe in dopolnitve statuta sprejema skupščina z večino glasov prisotnih članov.

 

V Slovenj Gradcu, dne 19.01.2010

 

Alen Mihalj
predsednik društva

Kontaktni podatki

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja
Maistrova ulica 1
(pošto  prejemamo na: Celjska cesta 40a)
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)31 557 690

info@rokomet-slovenjgradec.si

amihalj@yahoo.com

O nas

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja
Maistrova ulica 1 (pošto prejemamo na: Celjska cesta 40a)
2380 Slovenj Gradec

Statut društva

Informativni vpis

Rokometna sezona 2016/2017 - Vpis novih članov možen preko spletnega obrazca: 

Pristopna izjava Kontakt

Mini rokomet 2016/2017

Vesele žogice 2016/2017